ZAWIADOMIENIE
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 
STAGE SOURCE S.A. z siedzibą w Warszawie

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 k.s.h. i art. 405 k.s.h., jako Prezes Zarządu STAGE SOURCE S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym informuję o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stage Source S.A., które odbędzie się dnia 28 czerwca 2021, o godz. 12:00, w Warszawie, przy ul. Stanisława Lentza 35 A, na które jednocześnie uprzejmie Państwa zapraszam.

Porządek obrad posiedzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2020  do 31 grudnia 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2020  do 31 grudnia 2020.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, za okres od 1 stycznia 2020  do 31 grudnia 2020, oraz propozycji Zarządu co do podziału zysku za okres od 1 stycznia 2020  do 31 grudnia 2020.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, za okres od 1 stycznia 2020  do 31 grudnia 2020, oraz propozycji Zarządu co do podziału zysku za okres od 1 stycznia 2020  do 31 grudnia 2020.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2020  do 31 grudnia 2020.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020.

9. Podjęcie uchwały o podziale zysku za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków za okres od 1 stycznia 2020  do 31 grudnia 2020.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków za okres od 1 stycznia 2020  do 31 grudnia 2020.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia umów zawartych przez Spółkę z Bright Lights Technologies Sp.  z o.o. 

13. Zamknięcie Zgromadzenia.

10.06.2021

V Wezwanie Akcjonariuszy Spółki Stage Source S.A. do złożenia dokumentów akcji

Zarząd spółki pod firmą Stage Source S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Aleja Wilanowska 263 wpisanej do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 705980 (zwaną dalej „Spółką”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019  o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z zm.) wzywa wszystkich Akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. 

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. Aleja Wilanowska 263, 02-730 Warszawa, w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest piątym i zarazem ostatnim wezwaniem spośród pięciu wymaganych przepisem art. 16 wyżej wymienionej ustawy.

20.11.2020

IV Wezwanie Akcjonariuszy Spółki Stage Source S.A. do złożenia dokumentów akcji

Zarząd spółki pod firmą Stage Source S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Aleja Wilanowska 263 wpisanej do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 705980 (zwaną dalej „Spółką”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019  o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z zm.) wzywa wszystkich Akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. 

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. Aleja Wilanowska 263, 02-730 Warszawa, w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest czwartym wezwaniem spośród pięciu wymaganych przepisem art. 16 wyżej wymienionej ustawy.

04.11.2020

III Wezwanie Akcjonariuszy Spółki Stage Source S.A. do złożenia dokumentów akcji

Zarząd spółki pod firmą Stage Source S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Aleja Wilanowska 263 wpisanej do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 705980 (zwaną dalej „Spółką”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019  o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z zm.) wzywa wszystkich Akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. 

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. Aleja Wilanowska 263, 02-730 Warszawa, w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest trzecim wezwaniem spośród pięciu wymaganych przepisem art. 16 wyżej wymienionej ustawy.

20.10.2020

II Wezwanie Akcjonariuszy Spółki Stage Source S.A. do złożenia dokumentów akcji

 

Zarząd spółki pod firmą Stage Source S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Aleja Wilanowska 263 wpisanej do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 705980 (zwaną dalej „Spółką”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019  o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z zm.) wzywa wszystkich Akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. 

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. Aleja Wilanowska 263, 02-730 Warszawa, w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

 

Niniejsze wezwanie jest drugim wezwaniem spośród pięciu wymaganych przepisem art. 16 wyżej wymienionej ustawy.

 

05.10.2020

I Wezwanie Akcjonariuszy Spółki Stage Source S.A. do złożenia dokumentów akcji

 

Zarząd spółki pod firmą Stage Source S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Aleja Wilanowska 263 wpisanej do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 705980 (zwaną dalej „Spółką”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019  o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z zm.) wzywa wszystkich Akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. 

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. Aleja Wilanowska 263, 02-730 Warszawa, w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

 

Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem spośród pięciu wymaganych przepisem art. 16 wyżej wymienionej ustawy.

 

18.09.2020